French phone numbers

1 B Naisha  –
2 H Anusha  –
3 P Shaivi  –
4 T Pia  –
5 A Saransh  +33 7 54 05 58 07 (P3)
6 S Vaarya  +33 7 54 05 64 38 (P2)
7 J Harshita  +33 7 54 05 65 95 (P2)
8 J Vansh  +33 7 54 05 66 16 (P3)
9 A  Aditi  +33 7 54 05 66 37 (P3)
10 C Abhir  +33 7 54 05 66 68 (P1)
11 S Geetika  +33 7 54 11 86 27 (P3)
13 S Manvi  +33 7 54 11 86 31 (P3)
12 Gunjan M  +33 7 54 11 86 32(P3)
14 H Sonakshi  +33 7 54 11 86 33 (P0)
15 S Arushi  +33 7 54 11 86 34 (P3)
16 R Vaibhav  +33 7 54 11 86 36 (P3)
17 V Harsh  +33 7 54 11 86 37 (P3)
18 B Pradyut  +33 7 54 11 86 38 (P3)
19 G Charvi  +33 7 54 11 86 39 (P1)
20 S Kshitij  +33 7 54 11 86 40 (P3)
21 B Kripi  +44 74 52 17 37 44 (UK)
22 Nidhi K +33 7 80 86 45 81  (P2)
23 C Viraaj Singh +33 7 80 86 45 82 (P2)
24 S Rhea +33 7 80 86 45 83 (P3)
25 G Bhavya +33 7 80 86 45 88 (P3)
26 A Rishima  +33 7 80 86 45 85 (P3)