Near each other in the plane

  • Bhavya and Pia
  • Vaibhav, Aditi , Bhavya ,Harsh; Harshita
  • Pradyut, saransh, Naisha, Geetika, Rhea
  • Kripi Bansal + Rishima Aneja
  • Charvi + Arushi + Shaivi
  • Pia and Bhavya  / Anusha, Vaibhav, Harshita , Harsh and Aditi