French phone numbers

1 A Saransh  +33 7 54 05 58 07 (P3)
2 A  Aditi  +33 7 54 05 66 37 (P3)
3 A Rishima  +33 7 80 86 45 85 (P3)
4 B Kripi  +44 74 52 17 37 44 (UK)
5 B Naisha  –
6 B Pradyut  +33 7 54 11 86 38 (P3)
7 C Abhir  +33 7 54 05 66 68 (P1)
8 C Viraaj Singh +33 7 80 86 45 82 (P2)
9 G Bhavya +33 7 80 86 45 88 (P3)
10 G Charvi  +33 7 54 11 86 39 (P1)
11 H Anusha  –
12 H Sonakshi  +33 7 54 11 86 33 (P0)
13 J Harshita  +33 7 54 05 65 95 (P2)
14 J Vansh  +33 7 54 05 66 16 (P3)
15 P Shaivi  –
16 R Vaibhav  +33 7 54 11 86 36 (P3)
17 S Arushi  +33 7 54 11 86 34 (P3)
18 S Manvi  +33 7 54 11 86 31 (P3)
19 S Geetika  +33 7 54 11 86 27 (P3)
20 S Rhea +33 7 80 86 45 83 (P3)
21 S Vaarya  +33 7 54 05 64 38 (P2)
22 S Kshitij  +33 7 54 11 86 40 (P3)
23 T Pia  –
24 V Harsh  +33 7 54 11 86 37 (P3)
25 Gunjan M  +33 7 54 11 86 32(P3)
26 Nidhi K +33 7 80 86 45 81  (P2)